Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetové prodejny pckvalitne.cz

provozovatel: Michal Hirschner, Renčova 1361/8, 621 00, Brno

identifikační číslo (IČ): 88819094

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pckvalitne.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetové prodejny
 
pckvalitne.cz, provozovatel: Michal Hirschner, Renčova 1361/8, Brno, 621 00, IČO:
 
88819094 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)upravují
 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
 
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
 
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
 
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
 
internetové adrese www.pckvalitne.cz (dále jen „webová stránka“), a to
 
prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
 
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
 
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
 
samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
 
podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
 
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
 
uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
 
předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
 
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
 
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
 
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
 
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
 
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
 
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
 
v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány
 
za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
 
do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za
 
porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší
 
své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
 
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
 
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
 
osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
 
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
 
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
 
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
 
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
 
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
 
za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
 
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
 
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
 
doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
 
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
 
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
 
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
 
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
 
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
 
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat
 
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
 
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
 
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
 
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
 
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
 
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
 
adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
 
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
 
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
 
sazby.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
 
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
objednávaného zboží a
 
„objednávka“).
 
 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 
 Bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 2300812106/2010,
 
vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
 
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
 
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
 
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní
 
cenu zboží předem.
 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
 
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od
 
uzavření kupní smlouvy.
 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
 
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
 
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
 
na účet prodávajícího.
 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
 
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
 
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
 
zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
 
kombinovat.
 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
 
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
 
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně
 
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
 
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
 
kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
 
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
 
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
 
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
 
jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
 
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
 
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
 
pokud porušil jejich původní obal.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
 
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.
 
1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
 
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů
 
zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky
 
zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
 
uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo
 
jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
 
prodávajícího info@pckvalitne.cz.
 
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
 
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) pracovních dnů
 
od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu
 
vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
 
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
 
povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek
 
je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
 
zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
 
kupní cenu (včetně poštovného) kupujícímu nejpozději do deseti (14) dnů od
 
skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek,
 
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
 
kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Nárok na úhradu škody vzniklé
 
na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
 
vrácení kupní ceny.
 
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
 
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
 
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
 
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
 
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
 
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
 
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
 
poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
 
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
 
způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
 
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
 
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
 
způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
 
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
 
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
 
kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
 
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
 
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem
 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
 
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
 
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
 
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
 
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
 
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
 
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
 
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
 
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
 
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
 
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese elektronické
 
pošty prodávajícího: info@pckvalitne.cz. Přijetí reklamace si domluví kupující s
 
prodávajícím na adrese elektronické pošty prodávajícího: info@pckvalitne.cz.
 
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
 
může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
 
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
 
adresy infokvalitne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
 
elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
 
internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
 
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při
 
řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
 
00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
 
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
 
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
 
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
 
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
 
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
 
pozdějších předpisů.
 
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
 
odst. 2 občanského zákoníku.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
 
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
 
pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
 
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
 
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
 
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
 
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
 
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
 
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
 
podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
 
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
 
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
 
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
 
poskytnutí informace.
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
 
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
 
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
 
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
 
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
 
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
11. DORUČOVÁNÍ
 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
 
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
 
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
 
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
 
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
 
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
 
v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
 
smlouvy.
 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michal Hirschner,
 
Renčova 1361/8, Brno, 621 00
Kontakt

Telefon: 778 164 665

E-mail: info@pckvalitne.cz

Newsletter

Přihlášení odběru novinek

Košík

Košík je prázdný

Platba a doprava

Nově v nabídce osobní odběr ve výdejních místech zásilkovny.

Informace